Gedragscode

RULES OF THE GAME

 Binnen United Basketball hebben we een document genaamd RULES OF THE GAME. Waarin onze afspraken zijn vastgelegd. Dat document is via deze link te bekijken. 

ALGEMEEN

Binnen United Basketball willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn of haar eigen niveau de basketballsport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of nadere zaken die onderdeel zijn van ieders unieke identiteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen onze vereniging, staan in deze gedragscode regels die we met elkaar willen delen en in de praktijk naleven. Als we zien dat iemand zich niet aan de regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hem of haar daar op aan te spreken. De gedragscode is bedoeld voor de sporters binnen United Basketball, maar ook voor het bestuur, trainers/coaches en andere begeleiders, vrijwilligers en iedereen buiten de vereniging die wil weten wat ze van ons kunnen verwachten en wat United Basketball van hen verwacht. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we onze vereniging.

BASISREGELS

 • We hebben respect voor alle verenigingsleden, het bestuur, trainers/coaches en begeleiders, vrijwilligers, ouders en verzorgers, en iedereen die op enige wijze betrokken is bij de vereniging.
 • We hebben respect voor sporters en begeleiding van de andere verenigingen.
 • We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond en religie.
 • We waarderen en respecteren de inzet van de vele vrijwilligers, scheidsrechters en juryleden.
 • We respecteren de geldende regels in sporthal en kantine.
 • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen elkaar daarbij.
 • We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we daarbij krijgen.
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet geaccepteerd.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen; we zien er op toe dat alles intact blijft.
 • Samen houden we onze sportomgeving schoon en netjes. Iedereen ruimt zijn eigen spullen op.
 • Ieder lid en betrokkenen van United Basketball is aanspreekbaar op wangedrag en/of het niet naleven van de regels.
 • De communicatie van en naar bestuur, trainers/coaches en begeleiders is helder.
 • We willen op een verantwoorde, gezonde en veilige wijze bezig zijn met onze sport.

Naast deze algemene regels hebben we nog een aantal aandachtspunten voor iedere afzonderlijk groep die betrokken is bij United Academy en op zijn/haar eigen wijze op een plezierige wijze de sport wil beleven.

ALS SPORTERS, BASKETBALLERS

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zetten we ons altijd volledig in.
 • Doen we mee voor eigen plezier en beleving.
 • Respecteren we medesporters en andere betrokkenen.
 • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en de sporthal schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
 • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters voor en na de wedstrijd een hand.

ALS TRAINERS/COACHES, BEGELEIDERS

 • Geven we het goede voorbeeld en houden we onszelf aan dezelfde standaard als waar we de sporters aan houden. Daarnaast:
 • Plaatsen we de veiligheid en gezondheid van de sporter bovenaan.
 • Helpen we iedereen om de eigen ambitie te bereiken; respecteren we het (individuele)talent en ontwikkelingsniveau van iedere sporter. Complimenteren en moedigen we aan met positieve en opbouwende feedback.
 • Dragen we er zorg voor dat enig fysiek contact met een sporter passend is bij het moment en bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
 • Zijn we eerlijk en transparant, en staan we niet toe dat goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden geplaatst.

ALS JURYLEDEN, SCHEIDSRECHTERS

 • Plaatsen we de veiligheid en het welzijn van de sporters en andere betrokkenen boven alles.
 • Blijven we consistent en onpartijdig bij het maken van besluiten.
 • Ondernemen we actie bij ongewenst en onsportief gedrag en promoten we respect voor alle betrokkenen.

ALS OUDERS, VERZORGERS EN TOESCHOUWERS

 • Moedigen we de sporters aan bij het beoefenen van de sport.
 • Focussen we op de inzet van de sporter.
 • Benaderen we de sporters en alle andere betrokkenen op een positieve en respectvolle wijze.
 • Respecteren we de prestaties en inzet van alle betrokkenen.
 • Staan we op tegen het gebruik van ongewenst gedrag en spreken elkaar hier op aan.
 • Onthouden we ons van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • Gaan we niet op de stoel zitten van trainers en begeleiders. De trainers en begeleiders bepalen de gang van zaken rond een team.
 • Helpen we bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Tonen we betrokkenheid bij onze kinderen door hun beste (team)supporter te zijn.
 • Respecteren we besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreken we problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.

ALS BESTUURDERS

 • Zorgen we voor een omgeving waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Handelen we altijd in het belang van de vereniging, de leden en alle direct betrokkenen.
 • Handelen we zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen.
 • Streven we naar maximale betrouwbaarheid. We houden ons aan regels, waaronder de statuten, reglementen, besluiten en afspraken.
 • Verklaren we vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
 • Handelen we met respect en stellen we gelijke behandeling voorop.
 • Voorkomen we (de schijn van) belangenverstrengeling.
 • Vervullen we een voorbeeldrol voor anderen en onthouden we ons van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en haar betrokkenen in diskrediet kunnen worden gebracht.
 • Zetten we ons in om ervoor te zorgen dat alle sporters, begeleiders en andere betrokkenen gebonden zijn aan de geldende regels.
 • Nemen we (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Stimuleren we het melden van ongewenst gedrag. Treden we adequaat op tegen het schenden van regels door sporters, begeleiders en alle andere betrokkenen.
 • Trachten we te komen tot een situatie waarbinnen United Basketball intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.
 • Zien we toe op naleving van regels, de reglementen, deze gedragscode en andere normen.

 ALS VRIJWILLIGERS

 • Hebben we een voorbeeldfunctie en handelen we ook als zodanig.
 • Zijn we op tijd aanwezig voor het uitoefenen van onze functie.
 • Rapporteren we wangedrag of andere problemen aan het technisch team en/of bestuur.
 • Spreken we ouders of omstanders aan op eventueel ongewenst gedrag.

ONZE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Barbera Krake

C:\Users\Gebruiker\Downloads\20220823_154343.jpg

Mijn naam is Barbera Krake.
Ons gezin bestaat uit Arold, mijzelf en onze zoons Niels van 18 en Sven van 15.
Zo’n vier jaar geleden zijn wij in het basketbalwereldje gerold, toen onze jongste zoon Sven bij TBG Dragons kwam. Inmiddels speelt hij met veel enthousiasme als eerste jaars bij U16 United Basketball. Wij als ouders zijn sinds die tijd ook steeds meer betrokken geraakt bij de club. Omdat ik graag iets wil betekenen voor de vereniging heb ik ermee ingestemd om vertrouwenspersoon te zijn. Dit verzoek kwam via Frans van de Geer, bestuur United Basketball.
Vanuit mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs weet ik uit ervaring hoe belangrijk het is om binnen een organisatie een aanspreekpunt te hebben voor vertrouwenskwesties.
Iemand die een onafhankelijk luisterend oor biedt bij situaties, waarin je je niet veilig voelt. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met vervelende opmerkingen, discriminatie, ongewenste aanrakingen of ander grensoverschrijdend gedrag. Ook al is het moeilijk om hierover te praten het is toch belangrijk om dat wel te doen. Niemand anders hoort van mij wat je bij mij als vertrouwenspersoon kwijt wilt, maar we kunnen wel samen bekijken wat er nodig is voor jou!
Uiteindelijk willen we met zijn allen gewoon “lekker bezig zijn” met basketbal en dat kan alleen maar als iedereen zich gehoord, gezien en dus veilig voelt!

Met vriendelijke groeten,

Barbera Krake
E-mail: barbera@unitedbasketball.nl

Kees Gijssen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Kees Gijssen, ik ben 57 jaar en ik kom uit Beuningen. Een hele tijd geleden zijn we binnen ons gezin enthousiast geworden voor het basketbal. Eén van mijn zoons is gaan spelen voor Challenge in Beuningen en met het gezin hebben we een seizoenkaart bij de Matrixx Magixx gehad. Zoonlief is inmiddels gestopt, maar zelf volg ik, op afstand, met interesse het basketbal in Bemmel.
Vanuit het bestuur kwam de vraag of ik vertrouwenspersoon wilde worden binnen de vereniging. Ik ben zelf 32 jaar werkzaam in het basisonderwijs en heb daardoor enige ervaring met het bieden van een luisterend oor of het zoeken naar een oplossing bij een probleem in de vertrouwelijke sfeer.
Uiteraard staat het hebben van plezier binnen het basketbal voorop, maar er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het lastig is om het te bespreken met de direct betrokkene (n). Mocht je in zo’n situatie terechtkomen dan kun je een beroep op mij doen en kunnen we samen kijken of we een oplossing kunnen vinden.

Met vriendelijke groeten,

Kees Gijssen
Email: kees@unitedbasketball.nl