Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Leden

 1. Personen die de leeftijd van 10 jaar bereikt hebben kunnen na selectietrainingen, op uitnodiging van de vereniging, lid worden.
 2. Het aanmelden van een lid vindt plaats via de website door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders of verzorgers.
 3. Bij ondertekening van het inschrijfformulier conformeert het nieuwe lid zich aan de bepalingen binnen de statuten, dit huishoudelijk reglement, de afspraken die binnen United Academy door de Algemene Ledenvergadering (=ALV) worden vastgesteld en op de website aan de leden kenbaar worden gemaakt.
 4. Wanneer iemand als lid is aangenomen, is deze de vastgestelde contributie voor het gehele seizoen verschuldigd vanaf de eerste dag van aanmelding. (zie ook artikel 4.1) 

Artikel 2 NAW gegevens

Trainende leden, spelende leden, bestuursleden en buitengewone leden zijn verzekerd via de vereniging bij de NBB. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend als de betreffende persoon niet de juiste NAW gegevens heeft doorgegeven. Elk lid is verplicht wijzigingen in de NAW gegevens door te geven aan de ledenadministratie. 

Artikel 3 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging of per e-mail vóór 1 mei van het lopende seizoen. De verplichting van het betalen van de contributie en openstaande boetes blijft bestaan. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Artikel 4 Contributie

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar en over deze periode zijn de leden contributie verschuldigd.
 2. Over de wijze van inning van de contributie en de wijze waarop dit kenbaar wordt gemaakt beslist het bestuur, hierin gemachtigd door de ALV.
 3. Het bestuur dient een voorstel in bij de ALV over de hoogte van de contributie van de leden. 
 4. Op een bij het bestuur ingediend verzoek kan het bestuur bij duidelijk omschreven redenen, een betalingsregeling of een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de contributies en/of boetes accepteren.

Artikel 5 Rechten en Verplichtingen 

 1. Leden hebben het recht om gedurende het seizoen de basketball sport te beoefenen in een veilige en respectvolle omgeving, waarin ze begeleid worden door goed opgeleid en begeleid kader. (trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden)
 2. De leden zijn verplicht uitvoering te geven aan het tafel- en fluitbeurten zoals dat per seizoenshelft wordt vermeld in het uitgegeven wedstrijdschema en/of op de website.
 3. De NBB verplicht alle wedstrijd spelende leden om het spelregelbewijs te behalen. Leden van United Academy behalen dit bewijs alvorens zij wedstrijden gaan spelen.
 4. Alle wedstrijd spelende leden vanaf de leeftijd van 15 jaar en nog niet in bezit van een scheidsrechtersdiploma zijn verplicht om aan de jaarlijks georganiseerde scheidsrechters opleidingen deel te nemen. 
 5. Wanneer een lid in gebreke blijft door de contributie of andere aan de vereniging verschuldigde bedragen niet voor de door het bestuur te bepalen tijdstip te betalen, dan krijgt het lid een aanmaning per e-mail. 
 6. Wordt door het betrokken lid voor het vastgestelde tijdstip niet gereageerd en of betaald, dan zal het het lid geschorst worden totdat aan de contributieverplichting voldaan is dan wel dat het lid met het bestuur een passende oplossing overeengekomen is.
 7. Voor het niet komen tafelen en/of niet komen fluiten zal het bestuur passende maatregelen nemen. Deze maatregelen staan vermeld op de website.
 8. Van alle leden wordt verwacht dat de vereniging op een respectvolle wijze wordt vertegenwoordigd.

Artikel 6 Het bestuur

 1. De leiding over de algemene zaken, het beheer van de gelden en eigendommen, de controle op- en de naleving van de reglementen en de uitvoering van de besluiten van de ALV zijn opgedragen aan en ter beoordeling van het bestuur.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ALV in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur verdeeld. De voorzitters van commissies worden door het bestuur benoemd.
 3. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar. Er worden elk jaar bestuursverkiezingen gehouden in de Algemene Leden Vergadering. Het aantal bestuursleden dat aftreedt, kan direct weer worden herkozen. Voor en tijdens de ALV kunnen de leden tegenkandidaten stellen. De kandidatuur moet vergezeld gaan met een verklaring waarin de kandidaat verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden. De uitslag van de stemming moet tenminste de helft van alle aanwezigen +1 zijn om de kandidaat te benoemen in het bestuur. Stelt een bestuurder zich herkiesbaar zonder tegenkandidaten, dan wordt hij of zij, zonder stemming herbenoemd voor een periode van twee jaar. Is een nieuw bestuur geïnstalleerd, dan heeft het oude bestuur de plicht te zorgen voor de juiste bestuursoverdracht en het nieuwe bestuur in te werken. 
  Indien een bestuurslid tussentijds vertrekt, kan het bestuur een plaatsvervanger a.i. benoemen tot de eerstvolgende ALV of de plaats vacant laten. Indien meer dan de helft van de bestuursleden tussentijds is afgetreden, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen. Een a.i. bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid dat is vervangen.
 4. Treedt het hele bestuur af, dan is het verplicht dit bekend te maken aan de leden, een ALV uit te schrijven en aan te blijven tot twee weken na het benoemen van een nieuw bestuur.
 5. Een bestuurslid dat zijn functie niet naar behoren uitvoert of zich schuldig maakt aan laakbare handelingen, kan door het bestuur in meerderheid van stemmen worden geschorst en zal in de eerstvolgende ALV voor royement worden voorgedragen. Zonder acceptatie van de leden, kan deze ontstane vacature niet ingevuld worden.

Artikel 8 De voorzitter

 1. De voorzitter is belast met de algemene leiding en de officiële vertegenwoordiging van de vereniging.
 2. In overleg met de secretaris stelt de voorzitter de agenda en de datum voor een bestuursvergadering vast.
 3. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de ALV’s. 
 4. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een bestuurslid, die dan geheel in zijn rechten en plichten treedt.

Artikel 9 De secretaris

 1. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. In overleg met voorzitter zorgt deze voor de tijdige interne en externe communicatie.
 2. Op de ALV brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
 3. Alle stukken, bestemd voor de vereniging, moeten aan de secretaris worden gericht.
 4. De secretaris maakt de agenda (na overleg met de voorzitter) en de notulen van de vergaderingen.
 5. Met het maken van de notulen kan de secretaris een van de andere aanwezige bestuursleden belasten met uitzondering van de voorzitter en penningmeester. 

Artikel 10 De penningmeester

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en gezamenlijk met het bestuur voor het geldelijk beheer. 
 2. De penningmeester houdt van de ontvangsten en uitgaven zodanig boek dat onmiddellijk een behoorlijk overzicht kan worden verkregen. 
 3. Zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht, geeft de penningmeester het totale bestuur inzage in de boeken en het financieel beheer.
 4. De penningmeester geeft inzage in alle boeken en of bestanden aan de voorzitter en of de kascontrolecommissie.
 5. Op de ALV brengt de penningmeester verslag uit over het geldelijk beheer van het afgelopen seizoen.

Artikel 11 Bestuursvergadering

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dat nodig acht, maar tenminste 4 maal per jaar.
 2. Heeft de voorzitter de datum van een bestuursvergadering vastgesteld dan zal de secretaris tenminste 8 dagen tevoren, hiervan kennis geven aan de bestuursleden, onder opgave van een agenda. Deze kennisgeving gebeurt per e-mail.
 3. Een bestuursvergadering is alleen geldig als tenminste de helft van het bestuur aanwezig is. Moet een vergadering hierdoor uitgesteld worden, dan hoeft dit minimum aantal niet opnieuw aanwezig te zijn om de vergadering geldigheid te verlenen.
 4. Indien twee leden van het bestuur schriftelijk een vergadering aanvragen, dan zal de voorzitter binnen 14 dagen hieraan gevolg geven.
 5. Bij stemmingen in bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 12 Kascontrolecommissie

 1. De ALV benoemt een kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste 2 (ouders van) leden die eenmaal per jaar en wel aan het begin van het seizoen voorafgaande aan de ALV, verplicht is de stukken na te zien die betrekking hebben op het financieel beheer van de penningmeester.
 2. Bestuursleden kunnen van deze commissie geen deel uitmaken.
 3. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan het bestuur wat als agendapunt van de eerstkomende ALV wordt geplaatst. Nadat het verslag door de vergadering is goedgekeurd, kan het bestuur ontheven worden van de verantwoordelijkheid over het geldelijk beheer over het betreffende tijdvak.

Artikel 13 De Algemene Leden Vergadering

 1. Het bestuur stelt de datum van de ALV vast en maakt dit bekend aan de leden via de gebruikelijke communicatiekanalen. Dit gebeurt tenminste vier weken voorafgaand aan de ALV 
 2. Wanneer een ingediend verzoek hiertoe is ondertekend door minimaal 10 leden, is het bestuur verplicht op een zo kort mogelijke termijn een buitengewone ALV uit te schrijven.
 3. Binnen het verenigingsjaar wordt een ALV gehouden; in het najaar en bij voorkeur in de maand oktober.
 4. In de vergadering dienen minimaal behandeld te worden:
  • Rekening en verantwoording van de penningmeester.
  • Vaststellen van de begroting.
  • Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van de nieuwe commissie.
  • Verkiezing van bestuursleden 
  • Verslag van de secretaris over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
 5. Het bestuur kan zo dikwijls als zij dat nodig acht een ALV bijeen roepen.
 6. De agenda voor elke te houden ALV wordt de leden tenminste 10 dagen van tevoren bekendgemaakt.
 7. De leden en de ouders van de leden, worden geacht de ALV bij te wonen, en in geval van verhindering hiervan melding te maken bij het secretariaat.

Artikel 14 Bestuurs- en commissie kandidaten

 1. Ieder lid heeft het recht kandidaten te stellen, zowel voor het bestuur als voor de in te stellen commissies.
 2. Wanneer er voldoende kandidaten voor een commissie zijn, dan worden deze direct als commissielid geïnstalleerd. Zijn er meer kandidaten dan nodig voor een bepaalde commissie beslist een stemming, waarbij die kandidaten worden geïnstalleerd die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van de stemmen beslist het lot.
 3. Kandidaten voor het bestuur moeten tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben. Voor de commissies geldt de leeftijd van 16 jaar.

Artikel 15 Besluitvorming

 1. Het nemen van besluiten geschiedt bij meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld. Bij het staken van de stemmen, beslist de stem van de voorzitter.
 2. Stemming over personen is steeds schriftelijk en geheim terwijl stemming over zaken mondeling kan geschieden. In bijeenkomsten die online plaatsvinden mag met toestemming van de aanwezigen ook mondeling over personen gestemd worden. Indien één of meerdere aanwezigen bezwaar maken tegen een mondelinge stemming, zal een nieuwe vergadering gepland worden die gehouden zal worden op een fysieke locatie en waar de stemming schriftelijk en geheim kan geschieden.
 3. Onder de categorie “ongeldige stemmen” worden gerekend:
  • Onduidelijk ingevulde stembiljetten.
  • Stembiljetten waarop een niet ter zake doende bijvoeging is geplaatst. 
 4. Blanco stembiljetten tellen normaal mee voor het totaal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16 Trainers / coaches

De trainers/coaches worden door het bestuur benoemd op voordracht van de Technische Commissie en hebben als taak het geven van onderricht en het dragen van de algemene leiding op de trainingsuren en bij wedstrijden. Deze algemene leiding houdt in dat de trainers/coaches de volle verantwoordelijkheid hebben volgens de regels en afspraken van de Technische Commissie en deze onder geen beding kunnen uitsluiten of beperken. Jaarlijks worden door de TC met de aangestelde trainers/coaches regels vastgesteld die bijdragen aan het realiseren en handhaven van een Veilig Sport Klimaat. Voor de trainers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

In gevallen waarin een lid zich schuldig maakt aan het zoek maken of beschadigen van eigendommen van de vereniging of die van derden, moet het op de eerste aanmaning de daarvoor door het bestuur vast te stellen schadevergoeding betalen. Bij het in gebreke blijven treedt automatisch schorsing in werking.

Artikel 18 Boetes opgelegd door de NBB

 1. Wanneer een spelend lid niet in de juiste kleding aan de competitie deelneemt en daarvoor een boete krijgt opgelegd, moet het betrokken lid deze boete vergoeden aan de vereniging.
 2. Wanneer door nalatigheid van de speler/speelster zijn/haar spelerskaart niet aanwezig is en hij of zij een boete krijgt opgelegd, dan geldt dezelfde regel als sub. A.
 3. Indien een speler/speelster of coach door de straf- en geschillencommissie van de NBB een boete wordt opgelegd, moet de betrokkene die zelf betalen.
 4. In bijzondere gevallen kan het bestuur in goed overleg anders beslissen.

Artikel 19 Budgetten voor commissies

 1. Het bestuur stelt de vergoeding vast van de door de commissies voor de vereniging gemaakte kosten en opgedragen werkzaamheden.
 2. Commissies die een eigen begroting willen opstellen, doen dit in overleg met de penningmeester van de vereniging en zijn het bestuur verantwoording schuldig over hun uitgaven en inkomsten.
 3. Het verslag van hun werkzaamheden dient een agendapunt te zijn op de ALV in het najaar. Een eventueel batig saldo vloeit jaarlijks terug naar de kas van de vereniging. Indien de commissie voorziet dat het budget wordt overschreden, neemt de voorzitter van de commissie tijdig contact op met de penningmeester om tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Communicatie

Beslissingen en mededelingen van het bestuur zijn van kracht vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Als het over personen gaat wordt de persoon hiervan per email op de hoogte gebracht.

Artikel 21 Status van Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden in een ALV met een meerderheid van de helft +1 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 22

In zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

3 november 2021